វិធីជួសជុលម៉ៃក្រូហ្វូនមិនដំណើរការ បើក Google Duo សម្រាប់ Mac

សាកល្បងមីក្រូហ្វូនរបស់អ្នកនៅលើអ៊ីនធឺណិតហើយស្វែងរកការណែនាំដើម្បីជួសជុល